• Bij een eerste afspraak is het belangrijk dat u een ID, paspoort of rijbewijs kunt laten zien. Heeft u een verwijzing gekregen van uw (huis)arts, neem deze dan ook mee. Dit geldt ook voor een lijst met medicijnen (indien van toepassing). Wij vragen u bij iedere afspraak een badlaken en het afsprakenkaartje mee te nemen. Wanneer er geoefend wordt in de oefenzaal zijn schoenen (voor gebruik binnen) en een bidon/drinkfles.
 • De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij aanvang van de behandeling aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger meegegeven of zijn te vinden op onze website fysiofitplan.nl.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de patiënt. Niet nagekomen afspraken worden niet door de verzekeraar vergoed.
 • Mocht u een rekening van de fysiotherapeut ontvangen (voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen) dan moet u die binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Gebeurt dit niet dan verkeert u ‘in verzuim’ met ingang van de 16e dag na factuurdatum.
 • U bent zelf te allen tijden verantwoordelijk voor betaling binnen 15 dagen na factuurdatum. Dit geldt ook wanneer u de betaling rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan ons laat voldoen.
 • Verkeert de patiënt in verzuim (vanaf de 16e dag na factuurdatum), dan zal een eerste aanmaning volgen met € 0,- kosten. Een tweede aanmaning volgt na 21 dagen met € 10,- kosten. Daarna wordt het incassobureau Medicas ingeschakeld.
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd de wettelijk rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,-, alles exclusief omzetbelasting.
 • Voor de praktijk geldt de KNGF klachtenregeling Fysiotherapie (Wkkgz). Zie www.kngf.nl.
 • Rekeningnummer/ IBAN: NL61ABNA0110454332 (BIC: ABNANL2A), ten name van Fysio Fitplan Vianen, Hof van Batenstein 8, 4131 HC Vianen.
 • btw-nummer: NL8631.95.635.B01
  KvK Midden Nederland: 84396652