Praktijkregels en betalingsvoorwaarden Fysio Fitplan Vianen

  • Bij een eerste afspraak voor fysiotherapeutische behandeling dient de patiënt een geldig identiteitsbewijs te tonen. Bovendien wordt gevraagd een eventuele verwijzing en een medicatielijst (indien van toepassing) en een badlaken mee te nemen. Bij iedere volgende behandeling wordt van de patiënt verwacht een badlaken en het afsprakenkaartje mee te nemen en, wanneer er geoefend wordt in de oefenzaal, binnenschoenen en een drinkflesje.
  • De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij aanvang van de behandeling aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger meegegeven of zijn te vinden op onze website www.fysiofitplan.nl.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de patiënt. Niet nagekomen afspraken worden niet door de verzekeraar vergoed.
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 16e dag na factuurdatum.
  • U bent zelf te allen tijden verantwoordelijk voor betaling binnen 15 dagen na factuurdatum. Dit geldt ook wanneer u de betaling rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan ons laat voldoen.
  • Verkeert de patiënt in verzuim (vanaf de 16e dag na factuurdatum), dan zal een eerste aanmaning volgen met € 0,- kosten. Een tweede aanmaning volgt na 21 dagen met € 10,- kosten. Daarna wordt het incassobureau Medicas ingeschakeld.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijk rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,-, alles exclusief omzetbelasting.
  • Voor de praktijk geldt de KNGF klachtenregeling Fysiotherapie (Wkkgz). Zie www.kngf.nl.
  • Rekeningnummers: NL89INGB0002523619 (t.n.v. S.S. Soliman), NL44RABO0138357153 of NL23ABNA0555457842.